Các điều kiện bảo đảm chất lượng ngành đào tạo:

- Chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo trình độ đại học
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
- Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia chủ trì và giảng dạy các chương trình đào tạo:
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia chủ trì và giảng dạy các chương trình đào tạo trình độ đại học
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia chủ trì và giảng dạy các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia chủ trì và giảng dạy các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
- Quyết định mở ngành:
Mở ngành đào tạo trình độ đại học
Mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ